[PEMACU Intelek] Penggubalan Akta Tanggungjawab Fiskal atau Fiscal Responsibility Act (FRA)

OBJEKTIF

Kertas konsultasi ini menggariskan cadangan penggubalan Akta Tanggungjawab Fiskal (Fiscal Responsibility Act – FRA) bagi meningkatkan tadbir urus, ketelusan dan akauntabiliti dalam pengurusan fiskal negara. Ia disediakan bagi mendapatkan input dan pandangan awam dalam merangka FRA sebagai sebahagian daripada agenda pembaharuan fiskal negara.

Sumber: Kementerian Kewangan https://www.mof.gov.my/pdf/konsultasi-awam/Akta-Tanggungjawab-Fiskal.pdf

Info Program

Sesi Perbincangan Terarah Lepas
9 September 2021
02:30pm-

Kongsi Program

Program Lain