#9 : Ke Arah Meningkatkan Amalan Kemampanan Dalam Kalangan Perusahaan Kecil Dan Sederhana (PKS)

Agenda kemampanan merupakan aspek penting dalam usaha mewujudkan persekitaran, sosial dan takbir urus (ESG) yang lebih baik. Pelaksanaan kemampanan ESG yang baik perlu diterapkan secara menyeluruh dengan melibatkan semua peringkat perniagaan tanpa mengira saiz dan modal pasaran. Oleh itu, ringkasan polisi ini adalah untuk menilai kesediaan PKS terhadap kemampanan ESG dan seterusnya mengesyorkan pelaksanaan ESG kepada PKS. Melalui maklumbalas soalselidik yang diperolehi dari 200 usahawan PKS, tahap kesediaan PKS berada pada tahap minimum. Berdasarkan dapatan daripada perbincangan kumpulan tumpuan dalam kalangan wakil institusi kewangan dan akedemik, beberapa cadangan polisi baharu telah dikeluarkan, antaranya pengenalan senarai semak ESG, menetapkan parameter penilaian, penyediaan ringkasan laporan ESG didalam penyata kewangan tahunan PKS dan melaksanakan kempen kesedaran ESG secara berkala. Polisi yang dicadangkan ini adalah penting untuk memastikan industri PKS terus berdaya saing dan mampu meningkatkan kelestarian persekitaran, sosial dan tadbir urus dengan lebih baik.

Kongsi Artikel

Artikel Lain

No data was found